Vývin reči

Pripravili sme pre Vás prehľad vývinu reči od narodenia. To, kedy sa v reči objavia prvé slová, prvé spájanie slov, vety, prvá gramatika, nie je náhoda. Je to úzko prepojené s celkovým vývinom dieťaťa a má to svoju postupnosť.

Celý prehľad máte v plagátiku a možete si stiahnuť tu

Spravidla rozdeľujeme vývin reči na nasledujúce obdobia:

Obdobie pragmatizácie (0.-1. rok)

0-3 mesiace

 • na podnety reaguje plačom, pohybom, krikom
 • džavotanie a hrkútanie
 • reakcia úsmev na úsmev

3-8 mesiacov

 • komunikačný krik (krik ako privolávanie)
 • pudové džavotanie (hra dieťaťa s rečovými orgánmi, bez sluchovej kontroly (aj nepočujúce deti), hrkútanie
 • usmieva sa, smeje sa nahlas
 • otáča hlavu za zvukmi, zaujíma sa o okolie
 • napodobňujúce džavotanie zvukov materinského jazyka – zapojenie sluchovej, ale aj zrakovej kontroly – známky vyššej nervovej sústavy

8-12 mesiacov

 • komunikácia sa stáva vedomejšou – používa gestá, pohľad, pohyby tela
 • „rozumenie reči“ – správna motorická reakcia na pokyny, inštrukcie, zákazy a pod. (urob pá-pá, daj pusu)
 • ukáže na niektoré časti tela, bežné predmety alebo osoby, keď ich pomenujete
 • experimentácia so zvukmi

Obdobie sémantizácie (1. -2. rok)

12-18 mesiacov

 • používa jednoslovné vety s rôznou intonáciou v závislosti od emocionálneho – vôľového zámeru
 • objavuje sa porozumenie skutočným slovám (rozumie bežným slovám aj bez prítomnosti predmetov či osôb, ktoré označujú)
 • rozumie asi 50 slov

18-24 mesiacov

 • začína spájať slová do dvojslovných viet tvorené telegrafickým štýlom
 • prvý vek otázok (kto je to?, čo je to?)
 • polovicu rečovej produkcie tvoria podstatné mená
 • ku koncu obdobia pozná okolo 200 slov
 • ukáže niektoré časti tela aj na bábike

Obdobie lexémizácie (2. -3. rok)

24-36 mesiacov

 • uprednostňuje verbálnu formu komunikácie
 • postupne začína ohýbať slová, rozvíja sa gramatická stránka reči
 • začína tvoriť viacslovné vety
 • dokáže pochopiť svoju úlohu komunikačného partnera a reagovať v nej špecificky podľa konkrétnej situácie
 • pozná približne 1000 slov

Obdobie gramatizácie (3. -4. rok)

3-4 rok

 • dokáže povedať mená súrodencov
 • pokrok v chápaní obsahu slov,
 • tvorba vyšších pojmov často spájaná s tzv. fyziologickými ťažkosťami v reči
 • druhý vek otázok: Prečo? Kedy?
 • na konci tohto obdobia sa nevyskytujú nápadné dysgramatizmy
 • reprodukuje básničky
 • tvorba antoným je suverénnejšia
 • nadväzuje konverzáciu a snaží sa ju udržať

Obdobie intelektualizácie (po 4. roku života)

4-5 rok

 • identifikácia farieb je presnejšia
 • z gramatického hľadiska by mali byť verbálne prejavy správne
 • 1500 – 2000 slov
 • používa všetky slovné druhy
 • pretrváva nesprávne výslovnosti tzv. ťažkých hlások

5-6 rok

 • verbálny prejav sa približuje reči dospelých
 • dokáže súvisle rozprávať o rozličných udalostiach, dokáže vysvetliť využitie predmetov dennej potreby
 • zrealizuje pomerne dlhé a náročné príkazy
 • zreprodukuje dlhé vety
 • výslovnosť by mala byť správna
 • ku koncu obdobia pozná 2500 – 3000 slov
 • zaujíma sa o knihy, písmená, často vie napísať svoje meno

po 6. roku

 • verbálny prejav po zvukovej a obsahovej stránke zodpovedá požiadavkám bežnej konverzačnej reči
 • reč sa naďalej skvalitňuje po štylistickej a konverzačnej stránke
 • osvojuje si prozodické vlastnosti jazyka
 • využíva regulačnú funkciu jazyka
 • osvojuje si grafickú podobu reči (čítanie, písanie) a cudzích jazykov

 

Zdroj:
LECHTA, V. a kol.: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta 2002, 270 s. ISBN 80 – 8063 – 092 – 5.
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada, 2006, 368 s. ISBN 80-247-1284-9.


Pozrieť všetky články