Informácia o spracovávaní osobných údajov

v zmysle článku 12, 13, 14 GDPR (ďalej len “Informácia”)

Informácia opisuje akým spôsobom prevádzkovateľ Dialóg spol. s r.o., so sídlom Tehelná 26, Bratislava 831 03, IČO: 35 695 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.:  11413/B (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje. Ak Vám je z tejto Informácie niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť vysvetlíme. Osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

1. Základné pojmy

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a pod.
 • GDPRNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 
 • Spracúvanie osobných údajov – činnosť alebo spracovateľské operácie, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
 • Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. 
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.
 • Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok. 
 • Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. 
 • Klient – fyzická osoba, ktorej poskytujeme službu. 

2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je: 

Prevádzkovateľ:Dialóg spol. s r.o.
Právna formaspoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa:Tehelná 26, Bratislava 831 03
E-mail:recepcia@dialogzdravotnictvo.sk

3. Účely a právne základy spracúvania

účelprávny základ

Personalistika a mzdy: Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi vrátane predzmluvných vzťahov

1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej

pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce 

2. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy – pracovná zmluva (dohoda)                                        3. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (prenos k materskej spoločnosti)

čl. 9 ods. 1 písm. b) a h) GDPR a § 78 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. (osobitný právny predpis)

Účtovníctvo: Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov

1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

2. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy – pracovná zmluva (dohoda)     3. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa  

čl. 9 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Ambulancia: Vedenie zdravotnej dokumentácie pre potreby liečebnej a preventívnej starostlivosti.

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť prevádzkovateľa

článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR – poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo liečby

Ambulancia: Zasielanie elektronických receptov a lekárskych správ v rámci eZdravie

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť prevádzkovateľa

článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR – poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo liečby

Ambulancia: Evidencia zdravotníckych a iných výkonov pre potreby fakturácie zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť prevádzkovateľa

článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR – poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo liečby

Ambulancia: Účasť vo výskume v rámci klinickej štúdie

článok 6 ods. 1 písm. a) – súhlas dotknutej osoby

článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR – výslovný súhlas dotknutej osoby

Registratúra: Správa registratúry

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Povinnosti podľa GDPR: Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť podľa GDPR

Sieťová a iná bezpečnosť: Evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (zabezpečenie bezpečnosti)

Dodávateľské/Odberateľské zmluvy: Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov  

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

Kamerový monitorovací systém: Ochrana bezpečnosti, majetku alebo zdravia

čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – oprávnený záujem

4. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa ALEBO tretej strany

oprávnený záujemcharakteristika

Dodávateľské/Odberateľské zmluvy: Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (dodávateľské zmluvy)    

Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa sú spracúvané bežné osobné údaje potrebné na plnenie povinností z odberateľských a dodávateľských zmlúv, najmä meno, priezvisko, pracovné zaradenie, kontaktné informácie.

Kamerový monitorovací systém: Ochrana bezpečnosti, majetku alebo zdravia

Obrazový záznam fyzickej osoby a prejavy osobnej povahy fyzickej osoby nachádzajúcej sa v monitorovanom priestore sú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou bezpečnosti, majetku a zdravia zaznamenávané kamerovým systémom prevádzkovateľa.

5. Príjemcovia (kategórie príjemcov)

Údaje sprístupňujeme osobám, ktoré u nás pracujú a externému poskytovateľovi účtovníctva. Údaje sme povinní poskytnúť aj v prípade, ak ide o našu zákonnú povinnosť, napr. zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, doplnkovej dôchodkovej sporiteľni, dôchodkovej správcovské spoločnosti, zástupcovi zamestnancov, orgánom činné v trestnom konaní, exekútorom, iný oprávnený subjekt. Údaje o zdravotnom stave klientov v opodstatnených prípadoch poskytujeme iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zdravotným poisťovniam, Národnému centru zdravotníckych informácii  a zadávateľom klinických štúdií.

6. Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Používame služby spoločností ako sú Google, Facebook a Microsoft Corporation, ktorých zariadenia sa nachádzajú v USA. USA je považovaná za krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V záujme toho, aby bol možný prenos údajov do USA, Európska komisia rozhodla o tzv. EU-US Privacy Shield (12.07.2016), podľa ktorého je možný prenos údajov do USA tým spoločnostiam, ktoré sa certifikujú podľa Privacy Shield. Spoločnosti Google LLC, Facebook, Inc. a Microsoft Corporation sú certifikované v rámci EU-U.S. Privacy Shield. 

7. Doba uchovávania

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, uchovávané budú počas doby uchovávania uvedenej v poskytnutom súhlase. Po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby uchovávania uvedenej v poskytnutom súhlase, budú osobné údaje uchovávané len v dobe nevyhnutnej na účel prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Obdobné sa uplatňuje aj v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou. 

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, dobu uchovávania osobných údajov a súvisiacej dokumentácie, určujú všeobecne záväzná právne predpisy. Ide najmä o nasledovné predpisy:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: Podľa § 35 tohto zákona sme povinný zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu a zároveň účtovnú dokumentáciu v nasledovných lehotách:

 • účtovnú závierku, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročnú správu počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtovný rozvrh počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa vedenia účtovníctva a ktorými sa dokladuje forma vedenia účtovníctva počas 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
 • ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne. 

Zákon č. 576/2004. Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: Podľa § 22 tohto zákona povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania. Zdravotná dokumentácia sa uchováva 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe. 

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení: Podľa § 24 tohto zákona sme povinní:

 • viesť a uchovávať po dobu 10 rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • viesť a uchovávať po dobu 10 rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať údaje súvisiace so zdravotným poistením zamestnanca. 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: Podľa § 6 tohto zákona sme povinný viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 5 rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam. 

8. Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú tieto práva:

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu
  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
  V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ako prevádzkovateľ môžeme byť viazaní zákonnou povinnosťou alebo môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu. Ak náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany) prevažuje nad Vašimi záujmami, sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
 • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
  Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj proti automatizovanému rozhodovaniu. 
 • Spracúvanie založené na súhlase (právo odvolať súhlas)
  V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu
  Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť s návrhom, podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka: www.uoou.sk. 
 • Lehota na odpoveď
  Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.
 • Kontaktný bod
  Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u prevádzkovateľa, a to e-mailom na adresu: recepcia@dialogzdravotnictvo.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu: Dialóg spol. s r.o., Tehelná 26, Bratislava 831 03.Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

9. Poskytovanie osobných údajov

Vo všeobecnosti je poskytovanie osobných údajov dobrovoľné, a teda poskytovanie údajov nám ako prevádzkovateľovi, keďže sme súkromnoprávnym subjektom, nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak máte záujem s nami uzatvoriť zmluvu, poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade je poskytovanie zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, poskytuje ich dobrovoľne. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá na dotknutú osobu negatívne následky. 

10. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nepoužíva tzv. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

11. Spracúvanie na ďalší účel

Pri spracúvaní rešpektujeme zásadu obmedzenia účelu spracúvania, t. z., že údaje spracúvame len na základe konkrétne určeného, výslovne uvedeného a legitímneho účelu s výnimkou prípadu, ak pôjde o spracúvanie na zlučiteľný účel. Spracúvanie na iný účel je možné tiež založiť na súhlase dotknutej osoby, práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Na zistenie toho, či iný účel je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, pred začatím spracúvania vykonáme tzv. test zlučiteľnosti, v rámci ktorého zohľadníme: 

 • akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10 GDPR;
 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

12. Spracúvanie cookies

Cookies sa používajú na zaznamenávanie voľby, ktorú užívateľ počas prehliadania webovej stránky vykonal alebo zaznamenávanie aktivity užívateľa počas prehliadania webovej stránky. Je možné ich používať aj na zapamätanie si ľubovoľných informácii, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov na webovej stránke. Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Podľa GDPR (rec. 30) sú cookies definované ako online identifikátory, ktoré sa v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu, a preto sú podľa GDPR považované za osobné údaje.

Naša webová stránka používa nasledovné cookies:

názov cookietypdoba ukladaniacharakteristika

_gat

dočasný

10 minút

Google Analytics cookie: neukladá žiadne informácie o používateľovi. Používa sa len na obmedzenie počtu žiadosti, ktoré musia byť vykonané na doubleclick.net. 

_gid

trvalý

24 hodín

Google Analytics cookie: vyhodnocuje celkové správanie sa jednotlivého používateľa. 

_ga

trvalý

2 roky

Google Analytics cookie: je zameraný na sledovanie návštevníka stránky. Google Analytics identifikuje používateľa pomocou identifikátora „Client ID“.

V službe Google Analytics sme nastavili anonymizáciu IS adries, z tohto dôvodu prostredníctvom cookies nedochádza k spracúvaniu údajov identifikovaných fyzických osôb, resp. k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Každý užívateľ môže vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s použitím cookies pri návšteve webovej stránky. V prípade, ak užívateľ nevyjadrí súhlas s použitím cookies, tieto sa na webovej stránke neaktivujú. 

13. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov

 • Charta základných práv Európskej únie (článok 8)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z  12. júla 2002 , týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (konsolidované znenie)
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

14. Zmeny pravidiel SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Znenie týchto pravidiel spracúvania osobných údajov sme oprávnení zmeniť, najmä v prípade potreby zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás na to s dostatočným predstihom upozorníme.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. 

Posledná aktualizácia: 14.07.2020