Liečebná pedagogika

Ambulancia liečebnej pedagogiky je zameraná na včasnú intervenciu, celostný prístup a podporu vývinu detí s oneskoreným vývinom reči, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou učenia, ťažkosťami v správaní, poruchou senzorického spracovania alebo iným zdravotným znevýhodnením.

Ponúkame:

  • Liečebnopedagogické terapie s využitím prvkov psychomotorickej terapie, arteterapie, ergoterapie a terapie hrou.
  • Senzomotorický stimulačný program zameraný na rozvoj motoriky a senzorickej  integrácie jednotlivých zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, vestibulárny (rovnováha) a proprioceptívny systém (hĺbkové vnímanie), od ktorej závisí komunikácia, správanie a  učenie sa dieťaťa.
  • Bazálna stimulácia – podpora komunikácie prostredníctvom dotyku a masáže – upokojujúca, povzbudzujúca a orofaciálna masáž.
  • Rozvoj reči, komunikácie a interakcie  u detí od 2 rokov prostredníctvom komunikačných stratégií  a vývinovej stimulácie.
  • Tréning predškolských zručností, rozvoj pozornosti a grafomotoriky
  • Prevencia a náprava porúch učenia – podpora čiastkových funkcií.
  • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina  u detí od 5 rokov, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a narušenou komunikačnou schopnosťou.
  • Bilaterálna integrácia – pohybový program zameraný na prepájanie motoriky s kogníciou, zlepšenie rovnováhy, posturálnej kontroly, zefektívnenie učenia a zrýchlenie pracovného tempa.
  • KUPOZ – program rozvoja pozornosti u detí od 7 rokov, kedy rodič pracuje s dieťaťom  podľa odporúčaní odborníka  v domácom prostredí.

Po dohode je v Bratislave možné absolvovať terapiu aj v maďarskom jazyku. Informujte sa u nás na recepcii.