Psychológia

Na psychologickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

  • vyšetrenie intelektových a výkonových schopností dieťaťa, zistenie silných a slabých stránok dieťaťa
  • posúdenie školskej zrelosti
  • tréning pozornosti, tréning predškolských zručností
  • tréning fonematického uvedomovania podľa D B. Eľkonina – intenzívny kurz predpokladov dobrého čítania
  • stimulácie jemnej motoriky, koordinácie oko-ruka, grafomotoriky, vizuálnej percepcie, matematického myslenia
  • psychologické poradenstvo pri prekonávaní ťažkostí (úzkostné prejavy, problémové správanie, smútok, nízka sebaúcta dieťaťa a iné)

Po komplexnom diagnostickom zhodnotení a navrhnutí liečebnej starostlivosti dieťa pravidelne dochádza podľa potreby do ambulancie, spravidla raz za dva týždne. Tu mu poskytujeme modernú liečbu podľa individuálne vypracovaného terapeutického plánu.

Na stiahnutie