Logopédia

Prevádzkujeme špecializované logopedické ambulancie, ktoré slúžia na komplexnú diagnostiku a terapiu detí s poruchami vývinu reči a učenia. Súčasťou komplexnej liečby je rovnako aj psychologická diagnostika a terapia zameraná na rôzne oblasti psychomotorického vývinu, ktoré s poruchami reči a učenia súvisia.

Na logopedickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

 • zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností u detí v ranom veku
 • vyšetrenie jazykových schopností u detí predškolského veku (výslovnosť, naratíva, jazykový cit, fonematické uvedomovanie, sluchová pamäť, slovná zásoba, porozumenie reči a iné)
 • vyšetrenie a terapia špecifických porúch učenia
 • vyšetrenie a terapia plynulosti reči
 • posúdenie rizika vzniku špecifických porúch učenia (dyslexia, dysortografia, a iné)
 • prevencia porúch učenia

Formy vývinovej poruchy reči

Vývinová jazyková porucha ako primárna diagnóza – dieťa má ťažkosti v osvojovaní si jazykových schopností, no nevyskytuje sa u neho iná diagnóza, ktorá by tieto ťažkosti vystvetľovala.

Vývinová jazyková porucha na báze inej etiológie- kedy je vývin jazykových schopností negatívne ovplyvnený, no až sekundárne, keďže v popredí je primárna príčina – iná závažná porucha, na základe ktorej sa jazykové schopnosti nevyvíjajú podľa normy:

 • príčina vrodená – poruchy sluchu, zraku, DMO, porucha autistického spektra, tvárové rozštepy, narušený vývin intelektu a iné,
 • alebo získaná – úrazy hlavy, nádory, metabolické poruchy, a iné. ).

Prejavy vývinovej jazykovej poruchy

 • zaostávanie vo vývine reči, zhoršená / zlá zrozumiteľnosť reči, komolenie slov
 • v rôznej miere oslabené porozumenie reči
 • deti málo a ťažko komunikujú so svojím okolím, prílišná závislosť na rodičoch
 • celková neobratnosť – ľahké zaostávanie v pohybovom vývine, narušená obratnosť rečových orgánov, pozornosť, pamäť , nepokoj a dráždivosť dieťaťa

Príčiny vzniku jazykovej poruchy

Medzi príčiny vzniku jazykovej poruchy ako primárnej diagnózy ( predtým Vývinová dysfázia ) sa radí napríklad rizikové tehotenstvo a komplikovaný pôrod, genetické faktory, obdobné ťažkosti s rečou v rodine, oneskorené dozrievanie rečových a sluchových centier, postihnutie vývinu kognitívnych funkcií, a ďalšie.

Je v poriadku vyhľadať logopéda a konzulovať s ním rečový vývin dieťaťa vždy, keď má rodič obavy o jeho bezproblémový priebeh. Včasná diagnostika a zahájenie terapie môže ušetriť vzácny čas a pomôcť dieťatku v úspešnom napredovaní.

Na stiahnutie