Denný stacionár

Starostlivosti v dennom stacionári zvyčajne predchádza liečba u našich logopédov a psychológov.

Po komplexnom vyšetrení a diagnostike v psychologickej a logopedickej ambulancii prijímame na liečebný pobyt deti vo veku od 3 do 7 rokov. Predovšetkým ide o deti, ktoré vyžadujú bezodkladnú intenzívnu a systematickú liečbu, resp. deti, pre ktoré je ambulantná starostlivosť nedostatočná.

Počas mesačného pobytu sa deťom poskytuje skupinová liečba s individuálnym prístupom, pričom terapeut sa zameriava na rozvoj jednotlivých oslabených oblastí psychomotorického vývinu dieťaťa. Okrem rozvoja reči a jazykových schopností sú naše korekčné programy zamerané aj na stimuláciu motorického, rozumového, sociálneho a emočného vývinu detí. Deje sa tak v hravých a podnetných činnostiach, pričom prvoradým cieľom je rozvíjať ich komunikačné schopnosti. Programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči, a to pre deti s oneskoreným vývinom reči až po deti s narušeným vývinom reči z rôznych príčin. Najčastejším dôvodom pre zaradenie dieťaťa do našich korekčných programov je diagnostikovaná vývinová jazyková porucha (známe aj ako špecificky narušený vývin reči, vývinová dysfázia).

Mesačný pobyt je ukončený tematickým dňom, ktorý si pripravujú deti spolu s terapeutmi. Aj tu sa zhodnotia pokroky, ktoré sa za mesiac deti urobili.

Dôležitou súčasťou liečby je aktívne zapojenie rodiča do terapie dieťaťa ako „koterapeutaPočas mesačnej terapie sa preto uskutočňujú priebežné konzultácie terapeutov s rodičmi, na ktorých sú im poskytnuté rady a materiály na prácu doma, informácie o priebehu liečby a jej úspešnosti.

Prázdninové pobyty pre školákov.

Počas letných mesiacov (Júl, August) ponúkame  deťom školského veku (od 6 – 10 rokov) pobyt v dennom stacionári v trvaní minimálne 2 týždne a maximálne mesiac. V prázdninovom pobyte si deti rozvíjajú osobnosť a jazykový potenciál s podporou vzťahu k čítaniu, písaniu a literatúre. Pobyt je vhodný pre deti, u ktorých bola identifikovaná porucha učenia a majú nedostatočne osvojené zručnosti prislúchajúce školskému veku. Prihlasovanie je možné do konca mája. Informujte sa u svojho terapeuta v Centre Dialóg.

Na stiahnutie