O nás

Súkromné zdravotnícke zariadenie vzniklo v r. 1996. V súčasnosti je to jediné špecializované pracovisko na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou. Cieľom zariadenia je poskytovať komplexnú zdravotnícku starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia.

Komplexná starostlivosť o pacienta sa zabezpečuje formou ambulantnej starostlivosti v špecializovaných logopedických a psychologických ambulanciách a formou celodenného liečebného pobytu.

Využívame najmodernejšie diagnostické a liečebné metódy, z ktorých mnohé vytvoril tím našich odborníkov.

Ústav je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Ambulancie

Prevádzkujeme špecializované psychologické a logopedické ambulancie, ktoré slúžia na komplexnú diagnostiku a liečbu detí s poruchami vývinu reči a učenia.

Ambulantnú starostlivosť poskytujeme predovšetkým deťom s narušeným vývinom reči pri normálnom sluchu a intelekte.

Na logopedickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

» zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností u detí v ranom veku
» vyšetrenie jazykových schopností u detí predškolského veku (výslovnosť, naratíva, jazykový cit, fonematické uvedomovanie, sluchová pamäť, slovná zásoba, porozumenie reči a iné)
» vyšetrenie a terapia špecifických porúch učenia
» vyšetrenie a terapia plynulosti reči
» posúdenie rizika vzniku špecifických
porúch učenia (dyslexia, dysortografia, a iné)
» prevencia porúch učenia

Na psychologickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

» vyšetrenie intelektových a výkonových schopností dieťaťa, zistenie silných a slabých stránok dieťaťa
» posúdenie školskej zrelosti
» tréning pozornosti, tréning predškolských zručností
» tréning fonematického uvedomovania podľa D B. Eľkonina – intenzívny kurzpredpokladov dobrého čítania
» stimulácie jemnej motoriky, koordinácie oko-ruka, grafomotoriky, vizuálnej percepcie, matematického myslenia
» zvyšovanie sebahodnotenia dieťaťa, pomoc pri prekonávaní problémov (úzkostné prejavy, problémové správanie, smútok a iné)

Po komplexnom diagnostickom zhodnotení a navrhnutí liečebnej starostlivosti dieťa pravidelne dochádza podľa potreby do ambulancie, spravidla raz za dva týždne. Tu mu poskytujeme modernú liečbu podľa individuálne vypracovaného terapeutického plánu.

Denný stacionár

Starostlivosti v dennom stacionári zvyčajne predchádza liečba v našich odborných ambulanciách.

Po komplexnom vyšetrení v ambulanciách prijímame na liečebný pobyt deti vo veku od 3 do 7 rokov. Predovšetkým ide o deti, ktoré vyžadujú bezodkladnú intenzívnu a systematickú liečbu, resp. deti, pre ktoré je ambulantná starostlivosť nedostatočná. V rámci mesačného pobytu sa deťom poskytuje skupinová a individualizovaná terapia podľa nášho korekčného programu. Program stimuluje aj motorický, rozumový, sociálny a emočný vývin detí. Deje sa tak v hravých a podnetných činnostiach, pričom prvoradým cieľom je rozvíjať ich komunikačné schopnosti. Programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči a to pre deti nehovoriace až pre deti s deficitmi vo vetnej a gramatickej stavbe reči.

Praktické informácie pre pobyt v dennom stacionári nájdete TU

Podmienky a pravidlá liečebného režimu v dennom stacionári nájdete TU

Ostatné dokumenty potrebné pre pobyt v dennom stacionári:

Dohoda o poplatku v sanatóriu od 1.2.2019

Informovaný súhlas

Dotazník dieťaťa prijatého na sanatórny pobyt

Splnomocnenie – príloha k nástupu

Potvrdenie o prijatí dieťaťa na pobyt

Kurzy a tréningy

Okrem ambulantnej a sanatórnej starostlivosti ponúkame aj rozličné kurzy a tréningy a to tak pre deti, ako aj ich rodičov. Ide o:

  • Tréning jazykových predpokladov dobrého čítania (Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina)
  • Prázdninový pobyt pre školákov – intenzívny tréning školských zručností, ktorý sa koná denne počas letných prázdnin v rozsahu min. 10 dni.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.