O nás

Sme vysokošpecializovaný odborný ústav, ktorý poskytuje komplexnú logopedickú a psychologickú starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia už od roku 1996. V súčasnosti sme jediné špecializované pracovisko na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou.

Komplexná starostlivosť o pacienta sa zabezpečuje formou ambulantnej starostlivosti v špecializovaných logopedických a psychologických ambulanciách a formou celodenného liečebného pobytu v dennom stacionári. Cieľom je stimulovať celkový psychomotorický vývin detí v motorickej, rozumovej, sociálnej a emočnej oblasti.

Naše programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči a to pre deti s oneskoreným vývinom reči až po deti s narušeným vývinom reči z rôznych príčin.

Využívame najmodernejšie diagnostické a liečebné metódy, z ktorých mnohé vytvoril tím našich odborníkov.

Ústav je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Logopédia a Psychológia

Prevádzkujeme špecializované logopedické ambulancie, ktoré slúžia na komplexnú diagnostiku a terapiu detí s poruchami vývinu reči a učenia. Súčasťou komplexnej liečby je rovnako aj psychologická diagnostika a terapia zameraná na rôzne oblasti psychomotorického vývinu, ktoré s poruchami reči a učenia súvisia.

Na logopedickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

» zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností u detí v ranom veku
» vyšetrenie jazykových schopností u detí predškolského veku (výslovnosť, naratíva, jazykový cit, fonematické uvedomovanie, sluchová pamäť, slovná zásoba, porozumenie reči a iné)
» vyšetrenie a terapia špecifických porúch učenia
» vyšetrenie a terapia plynulosti reči
» posúdenie rizika vzniku špecifických
porúch učenia (dyslexia, dysortografia, a iné)
» prevencia porúch učenia

Na psychologickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

» vyšetrenie intelektových a výkonových schopností dieťaťa, zistenie silných a slabých stránok dieťaťa
» posúdenie školskej zrelosti
» tréning pozornosti, tréning predškolských zručností
» tréning fonematického uvedomovania podľa D B. Eľkonina – intenzívny kurzpredpokladov dobrého čítania
» stimulácie jemnej motoriky, koordinácie oko-ruka, grafomotoriky, vizuálnej percepcie, matematického myslenia
» psychologické poradenstvo pri prekonávaní ťažkostí (úzkostné prejavy, problémové správanie, smútok, nízka sebaúcta dieťaťa a iné)

Po komplexnom diagnostickom zhodnotení a navrhnutí liečebnej starostlivosti dieťa pravidelne dochádza podľa potreby do ambulancie, spravidla raz za dva týždne. Tu mu poskytujeme modernú liečbu podľa individuálne vypracovaného terapeutického plánu.

Informácia o právach pacienta

Dotazník spokojnosti pacienta

Cenník výkonov

Denný stacionár

Starostlivosti v dennom stacionári zvyčajne predchádza liečba u našich logopédov a psychológov.

Po komplexnom vyšetrení a diagnostike v psychologickej a logopedickej ambulancii prijímame na liečebný pobyt deti vo veku od 3 do 7 rokov. Predovšetkým ide o deti, ktoré vyžadujú bezodkladnú intenzívnu a systematickú liečbu, resp. deti, pre ktoré je ambulantná starostlivosť nedostatočná.

Počas mesačného pobytu sa deťom poskytuje skupinová liečba s individuálnym prístupom, pričom terapeut sa zameriava na rozvoj jednotlivých oslabených oblastí psychomotorického vývinu dieťaťa. Okrem rozvoja reči a jazykových schopností sú naše korekčné programy zamerané aj na stimuláciu motorického, rozumového, sociálneho a emočného vývinu detí. Deje sa tak v hravých a podnetných činnostiach, pričom prvoradým cieľom je rozvíjať ich komunikačné schopnosti. Programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči, a to pre deti s oneskoreným vývinom reči až po deti s narušeným vývinom reči z rôznych príčin. Najčastejším dôvodom pre zaradenie dieťaťa do našich korekčných programov je diagnostikovaná vývinová jazyková porucha (známe aj ako špecificky narušený vývin reči, vývinová dysfázia).

Dôležitou súčasťou liečby je aktívne zapojenie rodiča do terapie dieťaťa ako „koterapeuta“. Počas mesačnej terapie sa preto uskutočňujú priebežné konzultácie terapeutov s rodičmi, na ktorých sú im poskytnuté rady a materiály na prácu doma, informácie o priebehu liečby a jej úspešnosti.

Mesačný pobyt je ukončený tematickým dňom, ktorý si pripravujú deti spolu s terapeutmi. Aj tu sa zhodnotia pokroky, ktoré sa za mesiac deti urobili.

Praktické informácie pre pobyt v dennom stacionári nájdete TU

Podmienky a pravidlá liečebného režimu v dennom stacionári nájdete TU

Ostatné dokumenty potrebné pre pobyt v dennom stacionári:

Informovaný súhlas

Dotazník dieťaťa prijatého na pobyt v dennom stacionári

Splnomocnenie – príloha k nástupu

Potvrdenie o prijatí dieťaťa na pobyt

Kurzy

Okrem starostlivosti v logopedických ambulanciách a celodennej terapie v dennom stacionári ponúkame aj rozličné kurzy a tréningy a to tak pre deti, ako aj ich rodičov, ktorých obsah sa venuje rôznym výzvam v poruchách reči, komunikačných problémoch a problémoch s učením. Naše kurzy prebiehajú v malých skupinách.  Pod dohľadom terapeuta sa tak deti učia vnímať a rozumieť sebe a druhým, skúšajú a osvojujú si zdravšie spôsoby vzájomného správania sa a komunikácie, vytvárajú si realistickejšie postoje k sebe a k druhým a osvojujú si nové zručnosti.

Kurzy slúžia ako doplnková terapia pre našich pacientov aj pre verejnosť

  • rozvíjajú psychomotorický vývin dieťaťa, osobnosť a komunikačné schopnosti
  • hravou formou pomáhajú prekonať bariéry v komunikácii
  • učia deti tímovej spolupráci
  • pripravujú deti na školu

Prehľad kurzov

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
Hravé kreslenie
Zahrajme sa s rozprávkou
Prázdninové pobyty pre školákov

O aktuálne prebiehajúcich kurzoch sa informujte priamo v našom centre alebo na kurzy@centrumdialog.sk