Hravé čítanie v kurze Eľkonin (od 5 rokov)

Pripravte vaše dieťa na jednoduchší vstup do školy

I. Časť kurzu

Trvanie kurzu: 33 lekcií, 45 minút, formou skupinových cvičení

Tréningový program fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonin má dlhodobý vplyv na jazykový vývin dieťaťa a jeho poznávacie schopnosti, ale taktiež rozvíja osobnosť, pripravuje ho na učenie a napomáha dobrému štartu v škole.

II. Časť kurzu

Trvanie kurzu: 39 lekcií, 45 minút, formou skupinových cvičení

Priamo nadväzuje na I. časť kurzu. V druhej časti kurzu si deti prelhbujú fonematické uvedomovanie aj v spojení so znalosťou písmen a pochopením “techniky” čítania slov.

Psychológovia zistili, že rozhodujúcu úlohu pre kvalitné zvládnutie čítania a písania, sú dobre rozvinuté jazykové schopnosti. Spomedzi nich má osobitne dôležité postavenie schopnosť nazývaná „fonematické uvedomovanie“, čiže uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova, schopnosť narábať s „formou“ slova nezávisle od jeho významu.

Čo všetko sa deti v kurze naučia?

  • počúvajú zvukovú štruktúru slova I hľadajú slová, ktoré sa rýmujú,
  • postupne sa učia uvedomovať si hláskovú stavbu slova I t.j. schopnosť narábať s hláskami, delia slová na slabiky

Komu je program Eľkonin určený?

  • pre deti pred nástupom do školy
  • pre deti, ktoré sú menej „zrelé“ do školy a ktorých dobrý štart môže byť ohrozený
  • pre deti s horšími predpokladomi pre osvojenie si čítania
  • pre deti s vývinovou jazykovou poruchou

Mám záujem o kurz