Pragmatická stránka reči

Naši terapeuti Vám možno často hovoria o pragmatickej stránke reči. Poďme si teda v krátkosti povedať, čo to tá pragmatika vôbec je.

Do pragmatiky zahŕňame:

Ako slová používame

Ako sa pozdravíme, keď vojdeme do miestnosti, alebo keď odchádzame. Ako žiadame o pomoc alebo o informácie. Schopnosť rozlišovať medzi tým ako sa mám rozprávať s dieťaťom, dospelým, šéfom, či s kamarátom. Vedieť koľko detailov od nás potrebuje náš komunikačný parter počuť pri rozhovore. Schopnosť meniť intenzitu hlasu v závislosti od nášho okolia. Vedieť prispôsobiť svoju reč, ak mi niekto nerozumie.

Neverbálnu komunikáciu

Ako pri komunikácií využívame očný kontakt, reč tela a mimiku tváre. Využívanie gest v rozhovoroch. Práca s osobným priestorom. Schopnosť rozoznať, či má náš komunikačný partner záujem o preberanú tému.

Konverzačné schopnosti

Vedieť iniciovať konverzáciu a vedieť ju primeraným spôsobom prerušiť ak je to potrebné. Schopnosť udržať tému rozhovoru, resp. ju vedieť plynulo zmeniť. Schopnosť klásť adekvátne otázky na rozvíjanie témy.

Ťažkosti v rámci pragmatiky sa vyskytujú často u detí s poruchou autistického spektra ale i u detí s vývinovou jazykovou poruchou. Pragmatika je neoddeliteľnou súčasťou komunikačných schopností Vašich detí a preto je potrebné ju rozvíjať rovnako ako aj ostatné jazykové roviny reči.


Pozrieť všetky články