Otvárame ambulanciu liečebnej pedagogiky

Centrum Dialóg je jediným zariadením na Slovenku, ktoré poskytuje ambulantnú a stacionárnu zdravotnú starostlivosť pre deti s poruchami reči a učenia. Vidíme potrebu včasnej intervencie a celostného prístupu, preto rozširujeme naše služby aj o komplexnú starostlivosť v oblasti liečebnej pedagogiky.

Pozorujeme zvyšujúci sa počet detských klientov nielen s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia, ale aj pridruženou poruchou pozornosti, poruchou vnímania a senzorického spracovania (hyposenzitivita, hypersenzitivita), problémovým správaním alebo inými obmedzeniami a ťažkosťami vo vývine, ktoré dieťa zdravotne znevýhodňujú. Dané prekážky vo vývine spôsobujú, že dieťa nemusí byť pripravené profitovať z logopedickej intervencie či skupinovej stacionárnej starostlivosti. Okrem komunikačných problémov má často ťažkosti senzorického či motorického charakteru. Práve tieto oblasti vie systematicky rozvíjať liečebný pedagóg.

Liečebnopedagogické intervencie sú zamerané na interaktívne sprevádzanie, podporu a zlepšenie schopnosti spolupráce, správania sa a motivácie dieťaťa. Liečebný pedagóg realizuje hravou formou aktivity v podnetnom prostredí, ktoré sú zacielené na rozvoj samostatnosti, sociálnych zručností a zvýšenie kompetencií dieťaťa. Spomínaný postup je zároveň prevenciou špecifických porúch učenia a navrstvením ťažkostí dieťaťa s odloženou školskou dochádzkou alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Liečebnopedagogická intervencia využíva prvky expresívnych terapií, predovšetkým arteterapie, ergoterapie a psychomotorickej terapie. Realizuje sa prostredníctvom liečebnopedagogických cvičení a programov v rámci bazálnej stimulácie, senzomotorickej stimulácie, senzorickej integrácie a individuálnej edukácie. Ponúka aktivity na podporu jednotlivých percepčno-motorických a kognitívnych funkcií. A to najmä rozvoj hrubej a jemnej motoriky, reči a komunikácie, fonematického uvedomovania a sluchovej diferenciácie, predškolských zručností, grafomotoriky a koncentrácie pozornosti.

V prípade záujmu nás možete kontaktovať v Centre Dialóg Bratislava a Žilina.

 


Pozrieť všetky články