Ako sa prejavuje vývinová jazyková porucha

Vývinová jazyková porucha, známa aj ako vývinová dysfázia má u detí rôzne prejavy, a preto jej potvrdenie musí stanoviť komplexná logopedická a psychologická diagnostika. Môžu sa však vyskytovať súvislosti, ktoré vedia rodičom napovedať, či je potrebná návšteva logopéda na zhodnotenie vývinu reči.

Čo si všímať vo  vývine?  

Oneskorenie rečového vývinu a jeho odlišnosť od normy

Prvým prejavom zvykne byť to, že dieťa má oneskorený vývin reči. Neskôr dieťa hovorí gramaticky  nesprávne, vety sú krátke, kostrbaté. Slovná zásoba sa často obmedzuje len na základné výrazy, dieťa si vypomáha ukazovaním a pomoc­nými slovami ako „hento, no to, tak, …“
Pre dieťa s vývinovou jazykovou poruchou je typické, že nemá záujem o čítané rozprávky a básničky. Vo vzťahu k cudzím sú tieto deti zvyčajne neisté. U mnohých sa vyskytuje aj horšie porozumenie reči.

Zlá výslovnosť
Dlho pretrváva zlá výslovnosť, najmä cudzí ľudia jeho reči nerozumejú. Dieťa možno vie vysloviť jednotlivé hlásky, ale v slovách ich vynecháva, prehadzuje, slová komolí. Typická je tvrdá výslovnosť, dieťa nemäkčí ď, ť, ň, ľ.

Slabá orientácia v čase, priestore a osobných údajoch
Deti často nevedia, koľko majú rokov, kde bývajú, ako sa volá mama a otec. Nechápu časo­vé pojmy ako včera – dnes – zajtra, ráno – večer, najprv – potom. Dlho sa nenaučia rozlíšiť pravú a ľavú stranu.

Neobratná motorika
Deti s vývinovou jazykovou poruchou  majú často problémy s chôdzou po schodoch, s poskokmi, s kopaním do lopty, bicyklovaním, kotúľom atď. Dlho si nevedia zaviazať šnúrky na topánkach, sú nešikovné pri jedení. Z toho vyplýva aj typická neobratnosť pri kreslení a neskôr pri písaní. Nesprávne držia ceruzku a nerady kreslia.

Nerozvinutý zmysel pre melódiu a rytmus
Deti s vývinovou jazykovou poruchou  nemajú častokrát zmysel pre rytmický pohyb, riekanky a básničky, nerady spievajú a tancujú.

Slabá sluchová pamäť
Typická je slabá pamäť pre počuté a dobrá pamäť pre videné. Deti sa ťažko učia naspamäť básničky, nezopakujú dlhšiu vetu alebo viac slov, ťažko si pamätajú čísla. Keď počujú rozprávku, po chvíli si už všetko nepamätajú.

Keď potrebujete pomôcť

Pre deti s vývinovou jazykovou poruchou poskytujeme intenzívnu starostlivosť aj formou denných pobytov v dennom stacionári.

Ak máte pochybnosti o správnom vývine reči svojho dieťaťa, využite diagnostiku odborníkom na logopédiu alebo detskú psychológiu. Náš kontakt nájdete tu.

Prvé príznaky narušeného vývinu reči môžu byť zlá zrozumiteľnosť, komolenie slov, malá slovná zásoba, oslabená pozornosť spojená s podráždenosťou. Reč ovplyvňuje rozumový vývin, schopnosť učiť sa a komunikovať, preto je dôležité pri pochybnostiach dať sa do rúk odborníkom – logopédom, aby sa z poruchy reči nestal hendikep.

 


Pozrieť všetky články