Kurzy

Okrem starostlivosti v logopedických ambulanciách a celodennej terapie v dennom stacionári ponúkame aj rozličné kurzy a tréningy a to tak pre deti, ako aj ich rodičov, ktorých obsah sa venuje rôznym výzvam v poruchách reči, komunikačných problémoch a problémoch s učením. Naše kurzy prebiehajú v malých skupinách.  Pod dohľadom terapeuta sa tak deti učia vnímať a rozumieť sebe a druhým, skúšajú a osvojujú si zdravšie spôsoby vzájomného správania sa a komunikácie, vytvárajú si realistickejšie postoje k sebe a k druhým a osvojujú si nové zručnosti.

Kurzy slúžia ako doplnková terapia pre našich pacientov aj pre verejnosť

  • rozvíjajú psychomotorický vývin dieťaťa, osobnosť a komunikačné schopnosti
  • hravou formou pomáhajú prekonať bariéry v komunikácii
  • učia deti tímovej spolupráci
  • pripravujú deti na školu

Prehľad kurzov

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
Hravé kreslenie
Zahrajme sa s rozprávkou
Prázdninové pobyty pre školákov

O aktuálne prebiehajúcich kurzoch sa informujte priamo v našom centre alebo na kurzy@centrumdialog.sk