Logopédia a Psychológia

Prevádzkujeme špecializované logopedické ambulancie, ktoré slúžia na komplexnú diagnostiku a terapiu detí s poruchami vývinu reči a učenia. Súčasťou komplexnej liečby je rovnako aj psychologická diagnostika a terapia zameraná na rôzne oblasti psychomotorického vývinu, ktoré s poruchami reči a učenia súvisia.

Na logopedickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

» zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností u detí v ranom veku
» vyšetrenie jazykových schopností u detí predškolského veku (výslovnosť, naratíva, jazykový cit, fonematické uvedomovanie, sluchová pamäť, slovná zásoba, porozumenie reči a iné)
» vyšetrenie a terapia špecifických porúch učenia
» vyšetrenie a terapia plynulosti reči
» posúdenie rizika vzniku špecifických
porúch učenia (dyslexia, dysortografia, a iné)
» prevencia porúch učenia

Na psychologickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

» vyšetrenie intelektových a výkonových schopností dieťaťa, zistenie silných a slabých stránok dieťaťa
» posúdenie školskej zrelosti
» tréning pozornosti, tréning predškolských zručností
» tréning fonematického uvedomovania podľa D B. Eľkonina – intenzívny kurzpredpokladov dobrého čítania
» stimulácie jemnej motoriky, koordinácie oko-ruka, grafomotoriky, vizuálnej percepcie, matematického myslenia
» psychologické poradenstvo pri prekonávaní ťažkostí (úzkostné prejavy, problémové správanie, smútok, nízka sebaúcta dieťaťa a iné)

Po komplexnom diagnostickom zhodnotení a navrhnutí liečebnej starostlivosti dieťa pravidelne dochádza podľa potreby do ambulancie, spravidla raz za dva týždne. Tu mu poskytujeme modernú liečbu podľa individuálne vypracovaného terapeutického plánu.

Informácia o právach pacienta

Dotazník spokojnosti pacienta

Cenník výkonov