Prázdninový pobyt pre školákov (od 6-10 rokov)

Rozvoj všeobecnej komunikačnej schopnosti.

Trvanie kurzu: Júl – August, minimale dva týždňe, maximálne jeden mesiac

Termín prihlasovania: do konca mája 

Počet detí v skupine je limitovaný.

V prázdninovom pobyte si deti rozvíjajú osobnosť a jazykový potenciál s podporou vzťahu k čítaniu, písaniu a literatúre. Kurz je vhodný pre deti, u ktorých bola identifikovaná porucha učenia a majú nedostatočne osvojené zručnosti prislúchajúce školskému veku. 

V kurze sa zameriavame na: 

  • rozvoj a podporu poznávacích a jazykových schopností v hovorenej aj grafickej podobe
  • uvedomovanie si morfematickej stavby a vetnej skladby
  • poznatky o slovných druhoch
  • porozumenie reči a tvorby viet
  • cielené rozvíjanie slovnej zásoby a pojmotvorby
  • porozumenie čítaného textu 
  • aplikovanie pravopisných pravidiel pri písaní 

Mám záujem o kurz