Ambulancie

Prevádzkujeme špecializované psychologické a logopedické ambulancie, ktoré slúžia na kvalitnú diagnostiku a liečbu detí s poruchami vývinu reči a učenia.

Ambulantnú starostlivosť poskytuje ústav predovšetkým deťom s narušeným vývinom reči pri normálnom sluchu a intelekte.

Po komplexnom diagnostickom zhodnotení a navrhnutí liečebnej starostlivosti dieťa pravidelne dochádza podľa potreby do ambulancie, spravidla raz za dva týždne. Tu mu poskytujeme modernú liečbu podľa individuálne vypracovaného terapeutického plánu.