Oznam k výmenným lístkom

Milí rodičia,

dovoľte nám upozorniť Vás na zmenu súvisiacu s vyšetrením v našom centre. Vzhľadom na to, že poisťovňe už opätovne vyžadujú výmenný lístok pre ošetrenie u odborného lekára, budete ho potrebovať už aj u nás, navštívte preto pred vyšetrením svojho obvodného lekára. Platí to pre všetky zdravotné poisťovne.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Centra Dialóg

Ako sa prejavuje vývinová jazyková porucha

Vývinová jazyková porucha, známa aj ako vývinová dysfázia má u detí rôzne prejavy, a preto jej potvrdenie musí stanoviť komplexná logopedická a psychologická diagnostika. Môžu sa však vyskytovať súvislosti, ktoré vedia rodičom napovedať, či je potrebná návšteva logopéda na zhodnotenie vývinu reči.

Čo si všímať vo  vývine?  

Oneskorenie rečového vývinu a jeho odlišnosť od normy
Prvým prejavom zvykne byť to, že dieťa má oneskorený vývin reči. Neskôr dieťa hovorí gramaticky  nesprávne, vety sú krátke, kostrbaté. Slovná zásoba sa často obmedzuje len na základné výrazy, dieťa si vypomáha ukazovaním a pomoc­nými slovami ako „hento, no to, tak, …“
Pre dieťa s vývinovou jazykovou poruchou je typické, že nemá záujem o čítané rozprávky a básničky. Vo vzťahu k cudzím sú tieto deti zvyčajne neisté. U mnohých sa vyskytuje aj horšie porozumenie reči.

Zlá výslovnosť
Dlho pretrváva zlá výslovnosť, najmä cudzí ľudia jeho reči nerozumejú. Dieťa možno vie vysloviť jednotlivé hlásky, ale v slovách ich vynecháva, prehadzuje, slová komolí. Typická je tvrdá výslovnosť, dieťa nemäkčí ď, ť, ň, ľ.

Slabá orientácia v čase, priestore a osobných údajoch
Deti často nevedia, koľko majú rokov, kde bývajú, ako sa volá mama a otec. Nechápu časo­vé pojmy ako včera – dnes – zajtra, ráno – večer, najprv – potom. Dlho sa nenaučia rozlíšiť pravú a ľavú stranu.

Neobratná motorika
Deti s vývinovou jazykovou poruchou  majú často problémy s chôdzou po schodoch, s poskokmi, s kopaním do lopty, bicyklovaním, kotúľom atď. Dlho si nevedia zaviazať šnúrky na topánkach, sú nešikovné pri jedení. Z toho vyplýva aj typická neobratnosť pri kreslení a neskôr pri písaní. Nesprávne držia ceruzku a nerady kreslia.

Nerozvinutý zmysel pre melódiu a rytmus
Deti s vývinovou jazykovou poruchou  nemajú častokrát zmysel pre rytmický pohyb, riekanky a básničky, nerady spievajú a tancujú.

Slabá sluchová pamäť
Typická je slabá pamäť pre počuté a dobrá pamäť pre videné. Deti sa ťažko učia naspamäť básničky, nezopakujú dlhšiu vetu alebo viac slov, ťažko si pamätajú čísla. Keď počujú rozprávku, po chvíli si už všetko nepamätajú.

Keď potrebujete pomôcť

Pre deti s vývinovou jazykovou poruchou poskytujeme intenzívnu starostlivosť aj formou denných pobytov v dennom stacionári.

Ak máte pochybnosti o správnom vývine reči svojho dieťaťa, využite diagnostiku odborníkom na logopédiu alebo detskú psychológiu. Náš kontakt nájdete tu.

Prvé príznaky narušeného vývinu reči môžu byť zlá zrozumiteľnosť, komolenie slov, malá slovná zásoba, oslabená pozornosť spojená s podráždenosťou. Reč ovplyvňuje rozumový vývin, schopnosť učiť sa a komunikovať, preto je dôležité pri pochybnostiach dať sa do rúk odborníkom – logopédom, aby sa z poruchy reči nestal hendikep.

Využite možnosť darovať 2% z Vašej dane

už od roku 1996 sa ako prvý Vysokošpecializovaný odborný ústav venujeme komplexnej diagnostike a terapii deťom s poruchami reči a učenia v oblasti logopédie a psychológie. Tento rok sme aj prijímateľom 2% z dane, preto by sme Vás chceli osloviť s návrhom na podporu, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať a zlepšovať.

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše nad rámec platenia daní. Je to Vaše právo a v prípade neuplatnenia tieto prostriedky odtečú do štátneho rozpočtu. Môžete si na podporu vybrať niektorú z organizácií, ktorú zverejňuje Notárska komora. Budeme veľmi radi, ak si vyberiete Nadáciu Dialóg a podporíte tak našu snahu o zlepšenie vývinu reči u detí a ich schopnosť byť pripravení na školu a učiť sa.

Využívame intervenčné programy, ktoré nerozvíjajú len komunikačné schopnosti, ale všetky oblasti psychického vývinu, ktoré s rečou súvisia a v ktorých deti v rôznej miere zaostávajú. Ambulantnú liečbu v logopedických ambulanciách kombinujeme s  terapeuticko – reedukačnými pobytmi v dennom stacionári pre dosiahnutie pokroku detí s vývinovými poruchami reči.

 Vďaka Vašej podpore prostredníctvom 2% z dane môžeme zrealizovať okrem iného aj nákup:
– didaktických pomôcok a edukačných hračiek,
– špeciálnych logopedických pomôcok
– stimulačných pomôcok
– hier na rozvoj reči a učenia
– pracovných zošitov
– či tvorbu novej publikácie

Vyhlásenie na poukázanie podielu dane nájdete tu

Údaje o prijímateľovi pre účely výhlasenia

Obchodné meno (názov): Nadácia Dialóg
Právna forma:  Nadácia
IČO: 50 572 113
Sídlo: Tehelná 3120/26, 831 03 Bratislava

Ako postupovať pri poukázaní 2% z daní

ZAMESTNANEC

 1. Do 15.02.2021 požiada zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, aj o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ ho vystaví po zaplatení dane a najneskôr do 15.04.2021
 2. Z tohto Potvrdenia si vie zamestnanec zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže zamestnanec poukázať, ak v roku 2020 nebol dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2020 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a má Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2020 dobrovoľnícky pracoval.
 3. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie a doručí do 30.04.2021 na svoj daňový úrad    

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 1. Pri vyplnení daňového priznania si treba vypočítať:
  a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže FO v prospech prijímateľa poukázať, ak v roku 2020 nebola dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2020 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín 
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa..
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska

PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vypočítava sa 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú možno poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať je možné aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ďakujeme!

Oznam k pandemickej situácii a výmenným lístkom pre poistencov

V rámci prevencie šírenia vírusu počas panedmickej situácie, pristúpili poisťovne k opatreniam na zjednodušenie vyšetrení špecialistom.

Od 1.10. nepotrebujete výmenný lístok od všeobecného lekára. Stačí sa objednať na vyšetrenie cez našu recepciu. Platí pre logopedické a psychologické vyšetrenie v Bratislave aj v Žiline.

Pre viac informácii sledujte stanoviská jednotlivých poisťovní.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tel: 02/555 658 71; 0905 319 014

Email: recepcia@dialogzdravotnictvo.sk

Bezpečnostné pokyny v novom školskom roku

Vážení rodičia,

dovoľte nám pripomenúť, že aj po letných prázdninách u nás pokračujeme s dodržiavaním bezpečnostných opatrení na ombedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID 19. Prosíme Vás naďalej o rešpektovanie pravidiel

POKYNY PRE PACIENTOV PRE VYŠETRENIE V LOGOPEDICKEJ/PSYCHOLOGICKEJ AMBULANCII:

 • Do priestorov ambulancií vstupujte len s ochranným rúškom
 • Ruky si vydenzifikujte dezinfekčným prípravkom pri vstupe
 • Je potrebné, aby každý pacient vyplnil čestné prehlásenie
 • Pred vyšetrením Vám bude zmeraná telesná teplota
 • Vstupujte len na vyzvanie

POKYNY PRE PACIENTOV DENNÉHO STACIONÁRA:

 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas sprevádzania dieťaťa do denného stacionára (nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk)
 • Vzhľadom na minimalizovanie zhromažďovania osôb vo filtri budú  rodičia vpustení po jednom a to za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupu do šatne
 • Pobyt rodiča vo filtri by nemal presiahnuť 10 minút
 • Pri vstupe do filtra je potrebná dezinfekcia rúk
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška do skrinky dieťaťa. Rezervné rúško je nutné uložiť do označeného plastového vrecúška
 • Do priestorov denného stacionára vstupujú len deti, ktoré prešli každodenným meraním teploty
 • Pri prejavoch infekcie horných dýchacích ciest bude dieťa prepustené z denného stacionára
 • Pri nástupe je potrebné predložiť čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Je zakázané nosiť do priestorov denného stacionára vlastné jedlo, pitie, hračky (ani ich nenechávať v skrinke dieťaťa)
 • V prípade, že u dieťaťa alebo osoby, s ktorou bolo dieťa v kontakte, je podozrenie alebo už potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne je nutné informovať zamestnancov Centra Dialóg

Ďakujeme, že nám pomáhate spoločne chrániť Vaše zdravie a zdravie Vašich detí

Centrum Dialóg

Otvárame ambulancie aj denný stacionár

S radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka 1.6.2020 je Centrum Dialóg opäť otvorené.

V súvislosti s obmedzením šírenia vírusového ochorenia Vás žiadame o rešpektovanie bezpečnostných pokynov pred vstupom do ambulancií aj denného stacionára

POKYNY PRE PACIENTOV PRE VYŠETRENIE V LOGOPEDICKEJ/PSYCHOLOGICKEJ AMBULANCII:

 • Do priestorov ambulancií vstupujte len s ochranným rúškom
 • Ruky si vydenzifikujte dezinfekčným prípravkom pri vstupe
 • Je potrebné, aby každý pacient vyplnil čestné prehlásenie
 • Pred vyšetrením Vám bude zmeraná telesná teplota
 • Vstupujte len na vyzvanie

POKYNY PRE PACIENTOV DENNÉHO STACIONÁRA:

 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas sprevádzania dieťaťa do denného stacionára (nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk)
 • Vzhľadom na minimalizovanie zhromažďovania osôb vo filtri budú  rodičia vpustení po jednom a to za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupu do šatne
 • Pobyt rodiča vo filtri by nemal presiahnuť 10 minút
 • Pri vstupe do filtra je potrebná dezinfekcia rúk
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška do skrinky dieťaťa. Rezervné rúško je nutné uložiť do označeného plastového vrecúška
 • Do priestorov denného stacionára vstupujú len deti, ktoré prešli každodenným meraním teploty
 • Pri prejavoch infekcie horných dýchacích ciest bude dieťa prepustené z denného stacionára
 • Pri nástupe je potrebné predložiť čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Je zakázané nosiť do priestorov denného stacionára vlastné jedlo, pitie, hračky (ani ich nenechávať v skrinke dieťaťa)
 • V prípade, že u dieťaťa alebo osoby, s ktorou bolo dieťa v kontakte, je podozrenie alebo už potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne je nutné informovať zamestnancov Centra Dialóg

Ďalšie bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky.

Tešíme sa, že Vás opäť uvidíme.  

Kolektív Centra Dialóg

Online Kurzy

Vážení rodičia,

naše zariadenie je z dôvodu pandémie COVID -19 do odvolania zatvorené. Uvedomujeme si však, ako veľmi je dôležité, aby sa pre správny vývin reči, kontinuálne pracovalo ďalej s Vašim dieťaťom, preto Vám ponúkame možnosť pokračovať v terapii v domácom prostredí.

Náš online program „Stimulácia reči a iných psychických funkcií“ obsahuje invdividuálnu terapiu a cvičenia na mesiac, ktorými Vaše dieťa spoločne s Vami bude sprevádzané na ceste k zlepšeniu ich verbálnych schopností a psychických funkcií . Súčasťou cvičení sú detailné inštrukcie k tomu, ako urobiť domácu terapiu čo najefektívnejšou. Okrem toho ponúkame priestor na konzultáciu počas lekcií a záverečné zhrnutie, kde máte priestor na akékoľvek otázky.

Online program
Online Program

Online program zahŕňa 4 tematické celky venujúce sa rozvíjaniu jednotlivých zložiek jazykových rovín

 • 12 hlavných aktivít
 • 12 pracovných listov k hlavnej téme
 • 12 listov na zopakovanie a upevnenie
 • 12 pracovných listov na precvičenie grafomotoriky
 • 4 konzultácie (15minút)

Ako online program prebieha?

Tri krát do týždňa Vaše dieťa absolvuje domácu terapiu trvajúcu približne 40 minút. Začína sa aktivitou, ktorú vám odporučíme v manuáli, pokračuje sa pracovným listom a jeho zopakovaním podľa inštrukcii terapeuta. Terapiu daného dňa ukončíme grafomotorikou. V prípade nejasností Vám vždy pomôžeme cez konzultáciu, ktorú si vopred dohodneme.

Dieťa počas celého programu povedie odborne vyškolený terapeut, ktorý Vás bude ako rodiča usmerňovať a  priebežne o všetkých úspechoch Vášho dieťaťa informovať.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na kurzy@centrumdialog.sk alebo telefonicky na 0905 319 014